Cán cân thương mại là gì? Đây là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, được sử dụng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Bên cạnh đó, cán cân thương mại còn là cơ sở để Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải pháp, hoạch định chính sách nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Nội dung bài viết

I. Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại (Balance of Trade) hay xuất khẩu ròng (Net Export) là giá trị chênh lệch giữa tổng kim ngạch xuất khẩu và tổng kim ngạch nhập khẩu của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định, thường là theo tháng, quý hoặc năm. Cán cân thương mại thường được tính theo đơn vị tỷ USD, là một số liệu quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia.

Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là gì?

Trong một số trường hợp, cán cân thương mại còn được nhắc đến bằng thuật ngữ “Cán cân xuất nhập khẩu”. Khi giá trị xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu (xuất siêu), cán cân thương mại thặng dư. Ngược lại, khi giá trị nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu (nhập siêu), quốc gia đó đang trong tình trạng thâm hụt thương mại. Trên thực tế, hầu hết các quốc gia đều cố gắng tránh thâm hụt thương mại, tuy nhiên không phải sự thặng dư thương mại tại mọi thời kỳ đều mang lại lợi ích cho đất nước.

II. Công thức tính cán cân thương mại

Dựa vào định nghĩa Cán cân thương mại là gì, có thể dễ dàng xác định công thức tính cán cân thương mại (Cán cân xuất nhập khẩu) như sau: NX = EX – IM (1). Trong đó, EX là tổng kim ngạch xuất khẩu, IM là tổng kim ngạch xuất khẩu và NX là giá trị xuất khẩu ròng.

Bên cạnh đó, có thể tính cán cân thương mại thông qua công thức tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) như sau:

GDP = C + I + G + NX → NX = GDP – (C + I + G) (2). Trong đó:

  • GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
  • C + I + G là chi tiêu trong nước với C: giá trị tiêu dùng: I: Giá trị đầu tư: G: Chi tiêu Chính phủ.

Có thể triển khai công thức số (2) nêu trên theo một cách khác: NX = (GDP – C – G) – I → NX= Sn – I (3). Trong đó, Sn = GDP – C – G là Tiết kiệm quốc dân. Khi đó, có thể xảy ra một số trường hợp liên quan đến NX tương ứng với các trang thái của cán cân thương mại như sau:

  • NX = 0: Cán cân thương mại cân bằng. Khi đó sản lượng trong nước bằng chi tiêu trong nước/ kim ngạch xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu.
  • NX > 0: Sản lượng trong nước lớn hơn chi tiêu trong nước, cán cân thương mại thặng dư.
  • NX < 0: Xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu (Sản lượng trong nước nhỏ hơn chi tiêu trong nước

Từ các biểu thức (1), (2) và (3), ta có thể dễ dàng chỉ ra được vai trò của cán cân thương mại cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số quan trọng này. Phần nội dung này sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết ngay sau đây.

Công thức tính cán cân thương mai: Hiệu số giá trị xuất khẩu và nhập khẩu

III. Vai trò của cán cân thương mại là gì đối với nền kinh tế?

Cán cân thương mại là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, được tổng hợp và đánh giá định kỳ hàng tháng, quý hoặc năm. Việc thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu thường kỳ có thể gặp phải một số sai số thống kê, tuy nhiên cán cân thương mại vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

1. Cán cân thương mại thay đổi tỷ giá hối đoái

Khi cán cân thương mại thặng dư, tức là giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu, dòng ngoại tệ chảy vào lớn khiến lượng cầu chuyển đổi nội tệ tăng cao để phục vụ nhu cầu trả lương cho nhân viên cũng như thanh toán các giao dịch với nhà cung cấp trong nước. Cầu đồng nội tệ tăng lên làm tăng tỷ giá hối đoái và giá trị của đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối.

Ngược lại, khi quốc gia nhập siêu (cán cân thương mại thâm hụt), nhu cầu chuyển đổi nội tệ thành ngoại tệ để thanh toán hàng hóa với các đối tác nước ngoài tăng cao khiến đồng nội tệ giảm giá trị, đồng ngoại tệ tăng giá, tỷ giá hối đoái giảm.

Như vậy, cán cân thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái và vòng quay tiền tệ của một quốc gia. Dựa vào những số liệu này, Chính phủ có thể đưa ra những chính sách điều chỉnh phù hợp (chủ yếu là chính sách tiền tệ hoặc kích thích xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh và kích cầu tiêu dùng hàng nội địa,…) nhằm ổn định giá đồng nội tệ, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh của quốc gia.

Cán cân thương mại ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái
Cán cân thương mại ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

2. Cán cân thương mại phản ánh tình hình kinh tế vĩ mô

Thặng dư thương mại là dấu hiệu nhận biết một nền kinh tế đang trên đà phát triển, giữ vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế cùng khả năng thu hút vốn FDI tốt. Ngược lại, thâm hụt thương mại phản ánh một nền kinh tế với trình độ sản xuất, kinh doanh còn thấp. Chính phủ cần có những chính sách quyết liệt và kịp thời hơn, doanh nghiệp cần cải thiện trình độ hơn nữa để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các quốc gia đối tác cũng như nhu cầu tiêu dùng trong nước.

3. Thể hiện mức thu nhập, đầu tư và tiết kiệm của quốc gia

Từ công thức (3), có thể nhận thấy mối liên hệ giữa các yếu tố: Tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại. Khi giá trị tiết kiệm không đủ để đầu tư, cán cân thương mại thâm hụt. Ngược lại, cán cân thương mại thặng dư khi tiết kiệm nhỏ hơn đầu tư, đồng nghĩa với việc dòng vốn đầu tư từ nước ngoài di chuyển vào trong nước lớn hơn.

Tóm lại, cán cân thương mại giữ vai trò là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phản ánh một cách chân thực tình trạng của nền kinh tế, là cơ sở tạo lập những giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển như việc Mức độ điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ của Ngân hàng Trung ương hay Chính phủ ban hành những chính sách hỗ trợ xuất khẩu hấp dẫn,…

Cán cân thương mại thể hiện mức thu nhập, đầu tư và tiết kiệm quốc gia

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại của một nền kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào kim ngạch xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó thay đổi cán cân thanh toán.

1. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu

Đây là những yếu tố tiên quyết đóng góp trực tiếp vào kết quả cán cân xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu tăng khi nhập khẩu không tăng giúp quốc gia xuất siêu, thặng dư cán cân thương mại và ngược lại. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng khi tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng, thậm chí còn tăng nhanh hơn.

Trong khi đó, sự gia tăng của nhập khẩu khi GDP tăng phụ thuộc chủ yếu vào xu hướng nhập khẩu biên. Ngoài ra, chúng còn phụ thuộc vào giá cả tương đối giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa sản xuất tại nước ngoài. Nếu giá cả hàng hóa trong nước lớn hơn tương đối so với nước ngoài thì nhập khẩu sẽ tăng lên và ngược lại.

2. Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoán là nhân tố quan trọng tác động đến cán cân thương mại của một quốc gia. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, giá hàng hóa nhập khẩu sẽ rẻ hơn trong khi giá hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt đỏ. Chính vì vậy, nhập khẩu có xu hướng lớn hơn xuất khẩu và làm nghiêm trọng thêm tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của nền kinh tế. Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái giảm, đồng nghĩa với việc giá đồng nội tệ tăng lên tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu trong khi nhập khẩu gặp bất lợi. Chính vì thế, giá trị xuất khẩu ròng có xu hướng tăng lên.

Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng ngược chiều đến cán cân thanh toán

3. Chính sách thương mại

Ảnh hưởng của chính sách thương mại tới cán cân thương mại là gì? Chính sách thương mại do Chính phủ hoạch định với mục tiêu tác động vào hoạt động thương mại như thuế quan hoặc phi thuế quan để điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu đạt được mục tiêu kinh tế vĩ mô. Cụ thể như sau:

a. Thuế quan

Thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa khi nó được vận chuyển qua biên giới của các quốc gia. Dựa vào đối tượng chịu thuế có thể phân loại thuế quan thành: Thuế quan xuất khẩu, thuế quan nhập khẩu và thuế quan quá cảnh – loại thuế quan đánh vào hàng hóa đi qua lãnh thổ trung gian của một nước.

Thuế quan nhập khẩu được áp dụng nhằm mục tiêu bảo hộ thị trường trong nước, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài tại thị trường nội địa cũng như điều tiết hoạt động nhập khẩu nhằm mục tiêu cải thiện cán cân thương mại. Thuế quan xuất khẩu hầu hết đã được loại bỏ ở các nước phát triển, chỉ còn được áp dụng ở một số nước đang phát triển đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống (ví dụ: Brazil với mặt hành cà phê) nhằm mục đích nâng cao mức giá và tăng doanh thu.

Trong lịch sử, thuế quan là biện pháp hạn chế thương mại quan trọng, chủ yếu để bảo hộ thị trường nội địa. Hiện nay, tự do thương mại là xu thế tất yếu, thuế quan đánh vào hàng hóa có xu hướng giảm nhưng chúng vẫn là một trong những công cụ được các quốc gia sử dụng trong chính sách thương mại của mình.

Thuế quan tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu
Thuế quan tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu

b. Các rào cản phi thuế quan

Bên cạnh thuế quan, hàng rào phi thuế quan bao cũng là một trong những yếu tố tác động đến cán cân thương mại, chủ yếu là để hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào và bảo hộ thị trường trong nước. Kể từ sau thế chiến thứ II, các nước luôn thương lượng với nhau để cắt giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan nhưng đồng thời các hàng rào phi thuế quan lại không ngừng được củng cố. Một số hình thức của rào cản phi thuế quan tiêu biểu như:

1. Hạn ngạch: Tác động của hạn ngạch tới cán cân thương mại là gì? Đây là biện pháp trực tiếp hạn chế số lượng hàng hóa được phép nhập khẩu hay xuất khẩu trong một thời kỳ nhất định. Hạn ngạch xuất khẩu được sử dụng ở các nước công nghiệp phát triển nhằm bảo hộ ngành công nghiệp trong nước và sử dụng ở các nước đang phát triển nhằm khuyến khích sản xuất thay thế nhập khẩu. Chính vì vậy, chúng là một trong những yếu tố tác động tới cán cân thương mại thông qua thay đổi kim ngạch xuất nhập khẩu.

2. Các quy định về kỹ thuật, hành chính,…: Trong những năm gần đây, các quy định về kỹ thuật, hành chính,… (ví dụ như yêu cầu về nhãn mác hàng hóa, quy định về sức khỏe đối với sản phẩm vệ sinh, quy định về kích thước nông sản nhập khẩu,…) nổi lên như một công cụ hiệu quả cho việc hạn chế thương mại. Bên cạnh những mục đích chính đáng là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, chúng còn được coi là rào cản hạn chế số lượng cũng như giá trị hàng hóa nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến cán cân thương mại của quốc gia.

Rào cản phi thuế quan nhằm mục đích hạn chế thương mại

3. Các chính sách khuyến khích và trợ cấp xuất khẩu: Trợ cấp xuất khẩu có thể được thực hiện dưới hình thức trợ cấp tiền trực tiếp hoặc áp dụng một mức thuế quan trợ giúp và viện trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu của quốc gia và/hoặc cho những nhà nhập khẩu nước ngoài vay với lãi suất thấp nhằm khuyến khích họ nhập khẩu hàng hóa quốc gia mình. Nhờ đó, chính sách khuyến khích, trợ cấp xuất khẩu tác động trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu, theo đó là cán cân thương mại thay đổi theo hướng giảm thâm hụt.

V. Vấn đề thặng dư và thâm hụt cán cân thương mại

Như đã trình bày ở trên, các quốc gia thường cố gắng tránh hoặc hạn chế tối đa thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, không phải sự thặng dư thương mại ở mọi thời kỳ đều mang lại lợi ích cho đất nước và không phải mọi sự thâm hụt thương mại đều mang lại tác động tiêu cực.

1. Thặng dư cán cân thương mại

Thặng dư cán cân thương mại là gì? Đây là trạng thái cán cân thương mại với kim ngạch xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu. Điều này mang đến nhiều lợi ích lớn cho nền kinh tế:

a. Tăng trưởng kinh tế: Thặng dư cán cân thương mại mang tới cơ hội lớn cho sự tăng trưởng kinh tế. Minh chứng rõ nhất là sự tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Khi quốc gia đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, cơ hội việc làm cho người lao động trở nên rộng mở hơn và thu nhập tăng lên đáng kể. Mức sống của người dân tăng lên kéo theo nhu cầu tiêu dùng cũng tăng. Nhờ đó, kích thích các ngành sản xuất trong nước cũng như cải thiện giá trị hàng hóa, cải thiện tỷ lệ lạm phát cho việc tăng trưởng kinh tế.

Vấn đề thặng dư và thâm hụt cán cân thương mại

b. Tăng tỷ giá hối đoái: Thặng dư thương mại đồng nghĩa với việc xuất siêu hàng hóa, dòng ngoại tệ chảy vào trong nước lớn hơn. Khi đó, nhu cầu chuyển đổi và sử dụng nội tệ cao hơn để thực hiện các giao dịch trong nước khiến giá đồng nội tệ tăng lên so với ngoại tệ. Nhờ đó, tỷ giá hối đoái tăng giúp củng cố giá trị tiền tệ cũng như vị thế đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối.

Bên cạnh đó, thặng dư thương mại là còn tín hiệu cho thấy nhu cầu nhập khẩu của một quốc gia giảm, có thể là các trang thiết bị máy móc nhập khẩu cũng giảm. Điều này có thể do nguyên nhân khả năng sản xuất của quốc gia đang giảm và cơ cấu kinh tế chuyển dần sang các ngành có thể xuất khẩu. Từ đó, nguồn vốn FDI mang theo công nghệ và trình độ sản xuất hiện đại cũng sẽ giảm theo. Thách thức đặt ra lúc này là làm sao để duy trì thặng dư thương mại nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu phát triển kinh tế khác.

2. Thâm hụt cán cân thương mại

Thâm hụt cán cân thương mại là gì? Đây là trạng thái nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu nhỏ hơn kim ngạch nhập khẩu trong một thời kỳ nhất định. Nếu thâm hụt thương mại diễn ra trong một thời gian dài, vấn đề tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng lớn. Doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu trong khi không thể sản xuất với chi phí thấp hơn, dẫn đến số lượng lao động bị cắt giảm, thu nhập của công nhân giảm.

Trái ngược với tác động tiêu cực mang lại từ thặng dư cán cân thương mại, thâm hụt thương mại khiến nhu cầu chuyển đổi đồng nội tệ sang ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa tăng cao. Điều này dẫn đến việc giá trị đồng nội tệ giảm, tỷ giá hối đoái giảm, sức cạnh tranh của đồng tiền nội trên trường quốc tế bị ảnh hưởng.

Thâm hụt cán cân thương mại dẫn đến một số vấn đề tiêu cực

Việc nhập siêu trong một thời gian dài có thể tác động bất lợi đến vẫn đề lãi suất tại quốc gia. Việc giảm giá trị nội tệ khiến giá hàng hóa mua bằng đồng tiền đó trở nên đắt hơn, dẫn đến gia tăng lạm phát. Để chống lạm phát, ngân hàng trung ương sử dụng công cụ chính sách tiền tệ bao gồm tăng lãi suất và giảm cung tiền. Lãi suất tăng khiến gia tăng tiết kiệm và giảm đầu tư, từ đó làm chậm đi quá trình tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù vậy, thâm hụt cán cân thương mại cũng mang tới những lợi ích nhất định. Việc quốc gia tăng nhập khẩu khiến các doanh nghiệp trong nước giảm giá hàng hóa để tăng sức cạnh tranh, người tiêu dùng được hưởng lợi. Khi giá cả hàng hóa giảm xuống, tình hình lạm phát cũng theo đó mà được cải thiện.

VI. Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam

Những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Thách thức đặt ra cho việc ổn định và cải thiện cán cân thương mại là gì? Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam trong những năm gần đây ra sao và giải pháp nào cho vấn đề này? Hãy cùng theo dõi.

1. Điều kiện vĩ mô thách thức hoạt động xuất nhập khẩu

Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19. Suy giảm kinh tế toàn cầu với dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất là con số sụt giảm 4,2% GDP toàn cầu năm 2020 so với 2019 theo số liệu cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Các nền kinh tế là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều suy giảm với mức giảm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay.

Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu

Thương mại quốc tế bị thu hẹp, các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng đột ngột bị đứt gãy do các biện pháp hạn chế và kiểm soát dịch bệnh của các quốc gia trên thế giới. Điều này đã tác động lớn tới kinh tế Việt Nam trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ còn chậm phát triển và những tranh chấp thương mại, phòng vệ thương mại còn diễn biến phức tạp.

2. Tình hình cán cân thương mại Việt Nam trong những năm gần đây

Đứng trước những thách thức đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhờ tận dụng tốt các cơ hội quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp để ứng phó với đại dịch. Kim ngạch đạt 545,36 tỷ USD năm 2020 (tăng 5,4% so với năm 2019). Trong đó, giá trị hàng xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7% tương ứng với 18,39 tỷ USD, thặng dư thương mại năm 2020 là 19,94 tỷ USD.

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu do những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu và tăng trưởng khá. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2021 Việt Nam xuất siêu 4,08 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 336,31 tỷ đô, tăng 19% so với năm 2020. Trong đó, Hòa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 96.3 tỷ USD.

Sự điều hành thống nhất, linh hoạt và sát sao của Chính phủ với mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19″ là tiền đề cho hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam đứng vững trên sự đứt gãy thương mại quốc tế, giữ đà tăng trưởng và duy trì thặng dư cán cân thương mại trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn, thương mại toàn cầu suy giảm.

Cán cân thương mại Việt Nam liên tục thặng dư những năm gần đây

3. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại

a. Tận dụng hiệu quả hơn các lợi thế do FTA mang lại

Tiếp tục khai thác, tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, tiêu biểu là các FTA thế hệ mới và Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương CPTTP để tháo gỡ các rào cản thâm nhập thị trường mới cũng như tăng cường xuất khẩu vào các thị trường chủ lực, ưu tiên các hoạt động xúc tiến thương mai, xúc tiến xuất khẩu các loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu cấp thiết để khai thác tối đa lợi ích mang lại.

Việc áp thuế suất thấp hoặc bằng 0% đối với hàng Việt Nam theo thỏa thuận trong tổng số 17 FTA Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết, thực thi là động lực thúc đẩu hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ và tận dụng ưu đãi này để thâm nhập thị trường, tăng trưởng xuất khẩu đạt hiệu quả cao và bền vững. Nhờ đó, góp phần giúp cải thiện cán cân thanh toán hơn nữa.

b. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Hậu đại dịch là thời điểm vàng để tăng tốc phục hồi kinh tế nói chung và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Công tác gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về đầu vào cũng như thị trường đầu ra là rất cần thiết bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại và cải cách thủ tục hành chính. Để phục hồi sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu mang lại hiệu quả lớn. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cần chủ động, đa dạng hóa hơn nữa đối tác thương mại và giảm thiểu những tác động đến từ một đối tác cụ thể.

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã tham gia

c. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Công tác thống kê, nghiên cứu, dự báo nhu cầu, thách thức và rủi ro là rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của quốc gia. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số của doanh nghiệp. Phát triển đa dạng cả phương thức xuất khẩu chính ngạch truyền thống và phương thức xuất khẩu hiện đại. Đặc biệt, cần đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và tham gia các sàn thương mại điện tử thế giới.

Trên đây là những thông tin quan trọng về chủ đề Cán cân thương mại là gì. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp ích cho bạn. Cán cân thương mại Việt Nam nhiều năm thặng dư liên tục nhờ hoạt động xuất khẩu phát trển mạnh mẽ. Đi cùng với đó là nhu cầu sử dụng xe nâng phục vụ cho công tác nâng hạ, di chuyển hàng hóa ngày một tăng cao. Nếu có nhu cầu chọn mua xe nâng, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0869 285 225 để được tư vấn chu đáo nhất!